Vysoko hladina spodní – podzemní vody, nízká zastavěnost v území, rovinatý terén, stejně jako velké přirozené sklony terénu,
nepříznivé geologické podmínky jako tekuté písky, tvrdé podloží
to vše jsou podmínky pro využití podtlakového venkovního systému kanalizace ROEVAC ®.

Oblasti v okolí řek, jezer a nádrží pro jejich ochranu, pro ochranu podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů je použití podtlakové kanalizace často jedinou možností.

Výhodami řešení je nezávislost na průběhu terénu, malé průměry potrubí, vysoká flexibilita v řešení a nízké provozní náklady. Další výhody spočívají v řešení při realizaci kanalizace tj. při malých profilech potrubí nízké náklady na zemní práce, na opravy zpevněných ploch zejména pak komunikací, výhodný souběh s ostatními sítěmi.

Odpadní vody z kanalizační sítě se shromažďují v centrální podtlakové stanici a odtud jsou čerpány na čistírnu odpadních vod nebo do další stokové sítě. Typická podtlaková stanice se skládá z podtlakových sběrný nádob (1-2), několika podtlakových čerpadel, dvou tlakových čerpadel a kontrolního elektrického panelu. Kanalizační větvený systém je udržován neustále v podtlaku pomocí podtlakových čerpadel.

Jednotlivé domy jsou připojeny na kanalizační síť pomocí sběrných šachet (SŠ), které jsou umístěny u každého domu (na privátním nebo veřejném pozemku). SŠ jsou vybaveny podtlakovým ventilem s řídící jednotkou, které tvoří rozhraní mezi gravitační částí kanalizace (kanalizační přípojka z domu) a podtlakovou částí kanalizace (podružný podtlakový kanalizační řád). Splaškové odpadní vody odtékají z domu gravitační kanalizační přípojkou do sběrné jímky SŠ. Po naplnění tohoto prostoru se ventil automaticky otevře a podtlak odsaje odpadní vody z akumulačního prostoru do podtlakové kanalizační sítě, ventil se následně automaticky uzavře (asi po 5 vteřinách). Cyklus se následně opět opakuje. Ventil využívá ke své práci rozdílu tlaku, není tedy k k práci ventilu potřeba elektrická energie.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz